{page.title}

「差距从现在拉开」考研英语作文怎么复习?

发表时间:2019-07-12

 写英语作文,本来是需要一个日积月累的过程。但是考研英语这作文,又比较特殊,因为前一题已经规定了你的思路,比如图表作文、图画作文。你基本上大致主题不离图表和图文,会描述性的话语,基础平均分都是可以拿到的。泛指一份数据图表:adatagraph/chart/diagram/illustration/tableThetable/chartdiagram/graphshows(that)Accordingtothetable/chartdiagram/graphAs(is)showninthetable/chartdiagram/graph然后大作文,我建议你还是买本作文书,把词汇、短语多背点吧,大作文语句通顺是首要的。然后你的逻辑、主题也不能与题目偏差太多。平时可以多背背范文,看看范文对这一主题的描述主要有哪些方面。我之前9月开始的时候用的是《写作宝中宝》(英二),很适合基础薄弱者,一步一步教你学会写作文,再用三步作文法帮你把作文拔高。里面总结的常用单词相关、关句式还有范文,就重点背下这些句式还有词汇吧。英语一就用《写作160篇》。在用模板的时候也要自己顺一遍模板的逻辑性,最好的办法就是用这个模板写出作文之后,去找老师或者英语好的同学改正,看里面有哪些地方不通顺,模板和句式链接有哪些逻辑性不是很好的。然后形成一个自己的模板,不用担心逻辑性。这本书里面总结的句式、短语、范文都比较全面,你直接照着书背,先从不会写作文到会套用这些常用句式、词汇、短语写作文!这点就是针对如果你写的和模板格格不入的问题,格格不入是因为模板的句式大多都是高分句式,但是你自己描述的用的都是常规句式。这不仅要改变模板,还要突破常规句式。这点我建议听听网课,老师有时候讲的好的句式,比自己总结的要好。我听的是张国静团队的作文冲刺提分网课,这个网课很适合写不出好句子的看,主要就是讲36个把常规句式突破到高分句式的句式方法,现在考研作文很多都是模板,所以要想作文提分,主要还是学习下怎么写出好句子吧。说个网课里面最开始讲到的例子吧,主语从句+系动词+表语从句,老师会用真题举例给出常规写法,然后再进行一个根据法则的转换。老师讲的很透彻,很了解我们会在哪些地方出错,不用担心看不懂哈。以上就是关于考研英语作文怎么复习的一点点小经验,总结了点主题词,你可以背下,然后练习主题词的描述。考研英语现在有很多关键词都是与时俱进的,所以复习英语作文,也要关注时事。老师基本都会有押题,但是押题也是提炼关键词,考研英语作文无论你怎么写,万变不离其关键词就行!当下,暑假正值二轮复习,刷真题就用英语一的《考研真相》/英语二的《考研圣经》,一词一句详解,很适合打基础手机看118开奖结果

 \u95ee\u9898\uff1a\u8003\u7814\u82f1\u8bed\u4f5c\u6587\u600e\u4e48\u590d\u4e60\uff1f\u5199\u82f1\u8bed\u4f5c\u6587\uff0c\u672c\u6765\u662f\u9700\u8981\u4e00\u4e2a\u65e5\u79ef\u6708\u7d2f\u7684\u8fc7\u7a0b\u3002\u4f46\u662f\u8003\u7814\u82f1\u8bed\u8fd9\u4f5c\u6587\uff0c\u53c8\u6bd4\u8f83\u7279\u6b8a\uff0c\u56e0\u4e3a\u524d\u4e00\u9898\u5df2\u7ecf\u89c4\u5b9a\u4e86\u4f60\u7684\u601d\u8def\uff0c\u6bd4\u5982\u56fe\u8868\u4f5c\u6587\u3001\u56fe\u753b\u4f5c\u6587\u3002\u4f60\u57fa\u672c\u4e0a\u5927\u81f4\u4e3b\u9898\u4e0d\u79bb\u56fe\u8868\u548c\u56fe\u6587\uff0c\u4f1a\u63cf\u8ff0\u6027\u7684\u8bdd\u8bed\uff0c\u57fa\u7840\u5e73\u5747\u5206\u90fd\u662f\u53ef\u4ee5\u62ff\u5230\u7684\u3002\u6bd4\u5982\u82f1\u8bed\u4e8c\u7684\u56fe\u8868\u4f5c\u6587\uff0c\u4ee5\u4e0b\u4e24\u70b9\u90fd\u662f\u4f60\u5fc5\u987b\u638c\u63e1\u7684\u30021\u3001\u56fe\u5f62\u79cd\u7c7b\u53ca\u6982\u8ff0\u6cd5\uff1a\u6cdb\u6307\u4e00\u4efd\u6570\u636e\u56fe\u8868\uff1aadatagraph\/chart\/diagram\/illustration\/table\u76f4\u65b9\u56fe\u6216\u67f1\u5f62\u56fe\uff1abarchart\/histogram\u8d8b\u52bf\u66f2\u7ebf\u56fe\uff1alinechart\/curvediagram\u6d41\u7a0b\u56fe\u6216\u8fc7\u7a0b\u56fe\uff1aflowchart\/sequencediagram2\u3001\u5e38\u7528\u7684\u63cf\u8ff0\u65b9\u5f0fThetable\/chartdiagram\/graphshows(that)Accordingtothetable\/chartdiagram\/graphAs(is)showninthetable\/chartdiagram\/graph\u7136\u540e\u5927\u4f5c\u6587\uff0c\u6211\u5efa\u8bae\u4f60\u8fd8\u662f\u4e70\u672c\u4f5c\u6587\u4e66\uff0c\u628a\u8bcd\u6c47\u3001\u77ed\u8bed\u591a\u80cc\u70b9\u5427\uff0c\u5927\u4f5c\u6587\u8bed\u53e5\u901a\u987a\u662f\u9996\u8981\u7684\u3002\u7136\u540e\u4f60\u7684\u903b\u8f91\u3001\u4e3b\u9898\u4e5f\u4e0d\u80fd\u4e0e\u9898\u76ee\u504f\u5dee\u592a\u591a\u3002\u5e73\u65f6\u53ef\u4ee5\u591a\u80cc\u80cc\u8303\u6587\uff0c\u770b\u770b\u8303\u6587\u5bf9\u8fd9\u4e00\u4e3b\u9898\u7684\u63cf\u8ff0\u4e3b\u8981\u6709\u54ea\u4e9b\u65b9\u9762\u3002\u203b\u8003\u7814\u82f1\u8bed\u4f5c\u6587\u600e\u4e48\u590d\u4e60\u2014\u2014\u5148\u8865\u4f5c\u6587\u57fa\u7840\u6211\u4e4b\u524d9\u6708\u5f00\u59cb\u7684\u65f6\u5019\u7528\u7684\u662f\u300a\u5199\u4f5c\u5b9d\u4e2d\u5b9d\u300b\uff08\u82f1\u4e8c\uff09\uff0c\u5f88\u9002\u5408\u57fa\u7840\u8584\u5f31\u8005\uff0c\u4e00\u6b65\u4e00\u6b65\u6559\u4f60\u5b66\u4f1a\u5199\u4f5c\u6587,\u518d\u7528\u4e09\u6b65\u4f5c\u6587\u6cd5\u5e2e\u4f60\u628a\u4f5c\u6587\u62d4\u9ad8\u3002\u91cc\u9762\u603b\u7ed3\u7684\u5e38\u7528\u5355\u8bcd\u76f8\u5173\u3001\u5173\u53e5\u5f0f\u8fd8\u6709\u8303\u6587\uff0c\u5c31\u91cd\u70b9\u80cc\u4e0b\u8fd9\u4e9b\u53e5\u5f0f\u8fd8\u6709\u8bcd\u6c47\u5427\u3002\u82f1\u8bed\u4e00\u5c31\u7528\u300a\u5199\u4f5c160\u7bc7\u300b\u3002\u5728\u7528\u6a21\u677f\u7684\u65f6\u5019\u4e5f\u8981\u81ea\u5df1\u987a\u4e00\u904d\u6a21\u677f\u7684\u903b\u8f91\u6027\uff0c\u6700\u597d\u7684\u529e\u6cd5\u5c31\u662f\u7528\u8fd9\u4e2a\u6a21\u677f\u5199\u51fa\u4f5c\u6587\u4e4b\u540e\uff0c\u53bb\u627e\u8001\u5e08\u6216\u8005\u82f1\u8bed\u597d\u7684\u540c\u5b66\u6539\u6b63\uff0c\u770b\u91cc\u9762\u6709\u54ea\u4e9b\u5730\u65b9\u4e0d\u901a\u987a\uff0c\u6a21\u677f\u548c\u53e5\u5f0f\u94fe\u63a5\u6709\u54ea\u4e9b\u903b\u8f91\u6027\u4e0d\u662f\u5f88\u597d\u7684\u3002\u7136\u540e\u5f62\u6210\u4e00\u4e2a\u81ea\u5df1\u7684\u6a21\u677f\uff0c\u4e0d\u7528\u62c5\u5fc3\u903b\u8f91\u6027\u3002\u8fd9\u672c\u4e66\u91cc\u9762\u603b\u7ed3\u7684\u53e5\u5f0f\u3001\u77ed\u8bed\u3001\u8303\u6587\u90fd\u6bd4\u8f83\u5168\u9762\uff0c\u4f60\u76f4\u63a5\u7167\u7740\u4e66\u80cc\uff0c\u5148\u4ece\u4e0d\u4f1a\u5199\u4f5c\u6587\u5230\u4f1a\u5957\u7528\u8fd9\u4e9b\u5e38\u7528\u53e5\u5f0f\u3001\u8bcd\u6c47\u3001\u77ed\u8bed\u5199\u4f5c\u6587\uff01

 \u203b\u8003\u7814\u82f1\u8bed\u4f5c\u6587\u600e\u4e48\u590d\u4e60\u2014\u2014\u518d\u7a81\u7834\u5e38\u89c4\u4f5c\u6587\u8fd9\u70b9\u5c31\u662f\u9488\u5bf9\u5982\u679c\u4f60\u5199\u7684\u548c\u6a21\u677f\u683c\u683c\u4e0d\u5165\u7684\u95ee\u9898\uff0c\u683c\u683c\u4e0d\u5165\u662f\u56e0\u4e3a\u6a21\u677f\u7684\u53e5\u5f0f\u5927\u591a\u90fd\u662f\u9ad8\u5206\u53e5\u5f0f\uff0c\u4f46\u662f\u4f60\u81ea\u5df1\u63cf\u8ff0\u7684\u7528\u7684\u90fd\u662f\u5e38\u89c4\u53e5\u5f0f\u3002\u8fd9\u4e0d\u4ec5\u8981\u6539\u53d8\u6a21\u677f\uff0c\u8fd8\u8981\u7a81\u7834\u5e38\u89c4\u53e5\u5f0f\u3002\u8fd9\u70b9\u6211\u5efa\u8bae\u542c\u542c\u7f51\u8bfe\uff0c\u8001\u5e08\u6709\u65f6\u5019\u8bb2\u7684\u597d\u7684\u53e5\u5f0f\uff0c\u6bd4\u81ea\u5df1\u603b\u7ed3\u7684\u8981\u597d\u3002\u6211\u542c\u7684\u662f\u5f20\u56fd\u9759\u56e2\u961f\u7684\u4f5c\u6587\u51b2\u523a\u63d0\u5206\u7f51\u8bfe\uff0c\u8fd9\u4e2a\u7f51\u8bfe\u5f88\u9002\u5408\u5199\u4e0d\u51fa\u597d\u53e5\u5b50\u7684\u770b\uff0c\u4e3b\u8981\u5c31\u662f\u8bb236\u4e2a\u628a\u5e38\u89c4\u53e5\u5f0f\u7a81\u7834\u5230\u9ad8\u5206\u53e5\u5f0f\u7684\u53e5\u5f0f\u65b9\u6cd5\uff0c\u73b0\u5728\u8003\u7814\u4f5c\u6587\u5f88\u591a\u90fd\u662f\u6a21\u677f\uff0c\u6240\u4ee5\u8981\u60f3\u4f5c\u6587\u63d0\u5206\uff0c\u4e3b\u8981\u8fd8\u662f\u5b66\u4e60\u4e0b\u600e\u4e48\u5199\u51fa\u597d\u53e5\u5b50\u5427\u3002\u8bf4\u4e2a\u7f51\u8bfe\u91cc\u9762\u6700\u5f00\u59cb\u8bb2\u5230\u7684\u4f8b\u5b50\u5427\uff0c\u4e3b\u8bed\u4ece\u53e5+\u7cfb\u52a8\u8bcd+\u8868\u8bed\u4ece\u53e5\uff0c\u8001\u5e08\u4f1a\u7528\u771f\u9898\u4e3e\u4f8b\u7ed9\u51fa\u5e38\u89c4\u5199\u6cd5\uff0c\u7136\u540e\u518d\u8fdb\u884c\u4e00\u4e2a\u6839\u636e\u6cd5\u5219\u7684\u8f6c\u6362\u3002\u8001\u5e08\u8bb2\u7684\u5f88\u900f\u5f7b\uff0c\u5f88\u4e86\u89e3\u6211\u4eec\u4f1a\u5728\u54ea\u4e9b\u5730\u65b9\u51fa\u9519\uff0c\u4e0d\u7528\u62c5\u5fc3\u770b\u4e0d\u61c2\u54c8\u3002\u4ee5\u4e0a\u5c31\u662f\u5173\u4e8e\u8003\u7814\u82f1\u8bed\u4f5c\u6587\u600e\u4e48\u590d\u4e60\u7684\u4e00\u70b9\u70b9\u5c0f\u7ecf\u9a8c\uff0c\u603b\u7ed3\u4e86\u70b9\u4e3b\u9898\u8bcd\uff0c\u4f60\u53ef\u4ee5\u80cc\u4e0b\uff0c\u7136\u540e\u7ec3\u4e60\u4e3b\u9898\u8bcd\u7684\u63cf\u8ff0\u3002

 \u8003\u7814\u82f1\u8bed\u73b0\u5728\u6709\u5f88\u591a\u5173\u952e\u8bcd\u90fd\u662f\u4e0e\u65f6\u4ff1\u8fdb\u7684\uff0c\u6240\u4ee5\u590d\u4e60\u82f1\u8bed\u4f5c\u6587\uff0c\u4e5f\u8981\u5173\u6ce8\u65f6\u4e8b\u3002\u8001\u5e08\u57fa\u672c\u90fd\u4f1a\u6709\u62bc\u9898\uff0c\u4f46\u662f\u62bc\u9898\u4e5f\u662f\u63d0\u70bc\u5173\u952e\u8bcd\uff0c\u8003\u7814\u82f1\u8bed\u4f5c\u6587\u65e0\u8bba\u4f60\u600e\u4e48\u5199\uff0c\u4e07\u53d8\u4e0d\u79bb\u5176\u5173\u952e\u8bcd\u5c31\u884c\uff01\u5f53\u4e0b\uff0c\u6691\u5047\u6b63\u503c\u4e8c\u8f6e\u590d\u4e60\uff0c\u5237\u771f\u9898\u5c31\u7528\u82f1\u8bed\u4e00\u7684\u300a\u8003\u7814\u771f\u76f8\u300b\/\u82f1\u8bed\u4e8c\u7684\u300a\u8003\u7814\u5723\u7ecf\u300b\uff0c\u4e00\u8bcd\u4e00\u53e5\u8be6\u89e3\uff0c\u5f88\u9002\u5408\u6253\u57fa\u7840\u3002).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 请求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:网络错误}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状态}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=立即登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您的真实姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入的真实姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号已经注。